Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công năm 2020

Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công năm 2020
Toàn Trung

Luật Đầu tư công 2019 được Quốc hội chính thức thông qua ngày 13/6/2019.

Theo đó, Luật này quy định, điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công từ 01/01/2020 như sau:

  • Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt;

  • Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư;

  • Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn;

  • Phù hợp với khả năng vay, trả nợ công, nợ Chính phủ và nợ chính quyền địa phương;

  • Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Xem chi tiết tại: Luật Đầu tư công 2019 có hiệu lực từ 01/01/2020.

Gởi câu hỏi

208

Văn bản liên quan