Điều kiện thành lập và giải thể của các tổ chức hành chính

Điều kiện thành lập và giải thể của các tổ chức hành chính
Kim Linh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

 

Theo quy định tại Nghị định trên, tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện:

  • Có cơ sở pháp lý;

  • Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật;

  • Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính;

  • Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành chính khác;

  • Loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính.

Tổ chức hành chính được giải thể trong trường hợp tổ chức đó không còn chức năng, nhiệm vụ, phạm vi đối tượng quản lý.

Xem chi tiết tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/01/2019, thay thế Nghị định 83/2006/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

358

Văn bản liên quan