Điều kiện, thủ tục nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam

Điều kiện, thủ tục nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam
Lê Hải

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn 4202/TCHQ-PC hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

 

Theo đó, phế liệu để được nhập khẩu hải quan phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg;

  • Có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thực hiện theo Thông tư 43/2010/TT-BTNMT;

  • Nhập khẩu bởi doanh nghiệp có Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và trong hạn mức nhập khẩu;

Chất thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác bị cấm nhập khẩu, quá cảnh dưới mọi hình thức, trừ:

Vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình khác là phế liệu.

Thủ tục nhập khẩu xem tại Công văn 4202/TCHQ-PC ban hành ngày 17/7/2018.

Gởi câu hỏi

5,140

Văn bản liên quan