Định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật từ 05/6/2020

Định mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật từ 05/6/2020
Lan Anh

Ngày 17/4/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 27/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đó, Thông tư này quy định định mức chi xây dựng TCVN, QCKT cụ thể như sau:

  • Chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo TCVN, QCKT (nếu có): Mức chi tối đa là 20.000.000 đồng/01 dự thảo không cần phải khảo sát, khảo nghiệm; mức chi tối đa 45.000.000 đồng/01 dự thảo cần phải khảo sát, khảo nghiệm;

  • Chi lập dự án TCVN, QCKT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi tối đa 1.500.000 đồng/01 dự án được phê duyệt;

  • Chi xây dựng thuyết minh dự thảo, tổng hợp ý kiến đóng góp: Áp dụng định mức tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN;

  • Chi lấy ý kiến nhận xét của thành viên Ban kỹ thuật TCVN, Ban biên soạn hoặc tổ biên soạn xây dựng TCVN: Tối đa 500.000 đồng/01 thành viên với mỗi dự thảo;

Chi tiết xem tại Thông tư 27/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 05/6/2020.

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan