Định mức lao động về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Định mức lao động về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Thảo Uyên

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được ban hành ngày 28/12/2018.

 

Cụ thể, định mức lao động về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gồm có định mức lao động trực tiếp và lao động gián tiếp. Trong đó, định mức lao động trực tiếp được quy định như sau:

  • Định mức giờ dạy lý thuyết: 16 giờ đối với nhóm 1 và nhóm 5; 42 giờ đối với nhóm 2; 22 giờ đối với nhóm 3 và 4 giờ đối với nhóm 6;

  • Định mức giờ dạy thực hành: 0 giờ đối với nhóm 1, nhóm 5 và nhóm 6; 6 giờ đối với nhóm 2; 2 giờ đối với nhóm 3.

Đối với định mức lao động gián tiếp: 27,5 giờ đối với nhóm 1, nhóm 5 và nhóm 6; 38,5 giờ đối với nhóm 2 và nhóm 3.

Xem nội dung chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019.

Gởi câu hỏi

246

Văn bản liên quan