Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước

Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước
Lê Hải

Ngày 14/09/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 26/2020/QĐ-TTg về hướng dẫn Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước định mức phân bổ được quy định như sau:

  • Dành tối đa không quá 30% để bổ sung có mục tiêu cho địa phương và được phân bổ theo ngành, lĩnh vực, không bao gồm vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.

  • Mức vốn còn lại được phân bổ như sau:

    • Phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương theo ngành, lĩnh vực;

    • Phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể bao gồm: chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển KT–XH  nhanh, bền vững, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhiệm vụ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, nghĩa vụ thanh toán của ngân sách trung ương, các chính sách khác.

Chi tiết xem tại Quyết định 26/2020/QĐ-TTg được ban hành ngày 14/9/2020.

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan