Định nghĩa lại các loại vũ khí tương tự từ tháng 01/2020

Định nghĩa lại các loại vũ khí tương tự từ tháng 01/2020
Bích Hoa

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 được thông qua ngày 25/11/2019.

Theo đó, Luật này đã định nghĩa lại các loại vũ khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 1 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 thì vũ khí có tính năng tác dụng tương tự súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao là các loại: Vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao.

Trước đây, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có nhắc đến vũ khí quân dụng trong định nghĩa nhưng nay đã lược bỏ.

Xem chi tiết tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 10/01/2020.

Gởi câu hỏi

491

Văn bản liên quan