Độ tuổi quân nhân dự bị thời bình cao nhất là 45 tuổi

Độ tuổi quân nhân dự bị thời bình cao nhất là 45 tuổi
Thanh Lâm

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Luật Lực lượng dự bị động viên do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019.

Theo đó, so với quy định hiện hành, Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 đã quy định cụ thể về độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình. Cụ thể:

- Độ tuổi sĩ quan dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan QĐNDVN.

- Độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được quy định như sau:

  • Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu;

  • Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi, nữ quân nhân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu.

Xem chi tiết tại Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 có hiệu lực từ 01/7/2020, thay thế Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên 1996.

Gởi câu hỏi

262

Văn bản liên quan