Doanh nghiệp được giảm đóng góp vào Quỹ viễn thông công ích

Doanh nghiệp được giảm đóng góp vào Quỹ viễn thông công ích
Duy Thịnh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

 

Theo đó, mức đóng góp mới của doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng vào Quỹ dịch vụ viễn thông công ích là 0,7%, giảm 0,8% so với mức đóng góp cũ.

Ngoài ra, tại Quyết định mới này còn sửa đổi một số nội dung sau đây:

  • Kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 7.300 tỷ đồng, giảm 3.700 tỷ đồng so với kinh phí đã phê duyệt tại Quyết định 1168/QĐ-TTg;

  • Trong đó, kinh phí dành cho các nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông chiếm 50% tổng kinh phí, giảm 20% so với mức ban đầu;

  • Sửa đổi nhiệm vụ thực hiện chương trình kết nối băng rộng theo hướng hỗ trợ thiết lập và vận hành cho các xã chưa đạt mức chuẩn hỗ trợ truyền dẫn băng rộng.

Xem chi tiết danh sách các xã được thực hiện hỗ trợ hạ tầng giai đoạn 2018 - 2020 Phụ lục kèm theo Quyết định 868/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 16/7/2018.

Gởi câu hỏi

349

Văn bản liên quan