Doanh nghiệp phải báo mức giảm cho CQNN nếu giảm giá hàng hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

 

Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi tắt là doanh nghiệp) thuộc diện kê khai giá thực hiện kê khai bằng việc gửi thông báo mức giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (CQNN) trước khi định giá, điều chỉnh giá.

Nếu kê khai giảm giá, doanh nghiệp thực hiện giảm giá ngay và phải gửi văn bản kê khai thông báo mức giảm đến CQNN.

Các trường hợp thực hiện kê khai giá gồm:

  • Doanh nghiệp bán buôn thì kê khai giá bán buôn;
  • Doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ thì kê khai cả giá bán buôn và bán lẻ;
  • Doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn và bán lẻ dự kiến;
  • Doanh nghiệp phân phối độc quyền thì kê khai giá bán buôn, bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là tổng đại lý quyết định và điều chỉnh giá thì kê khai giá bán buôn, bán lẻ hoặc giá bán lẻ dự kiến; là đại lý quyết định và điều chỉnh giá thì kê khai giá bán lẻ.

Nghị định 149/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Gởi câu hỏi

348

Văn bản liên quan