Đơn giản hóa các thủ tục cấp giấy phép lĩnh vực điện lực

Đơn giản hóa các thủ tục cấp giấy phép lĩnh vực điện lực
Ly Ly

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 100/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương.

 

Theo đó, Chính phủ đã thông qua phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực do Bộ Công thương quản lý, cụ thể là:

  • Sửa đổi Mẫu 3a và Mẫu 3b (ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BCT) theo hướng thay thế các trường thông tin cá nhân (ngày, tháng, năm sinh, quê quán) bằng số định danh cá nhân tại:
    • Nhóm thủ tục về cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;
    • Nhóm thủ tục về cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện, phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện.
  • Sửa đổi các mẫu Biên bản số 3, 4, 5 và mẫu Quyết định 1, 2, 3, 4 tại Phụ lục 3 Thông tư 27/2013/TT-BCT theo hướng thay thế bằng số định danh cá nhân tại nhóm thủ tục về cấp thẻ kiểm tra viên điện lực.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 100/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 06/10/2017.

Gởi câu hỏi

240

Văn bản liên quan