Đơn vị kế toán NN phải lập báo cáo tài chính tổng hợp vào ngày 31/12 hàng năm

Đơn vị kế toán NN phải lập báo cáo tài chính tổng hợp vào ngày 31/12 hàng năm
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

 

Theo đó, báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp được lập sau khi kết thúc kỳ kế toán năm (vào thời điểm 31/12 hàng năm). Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán khác ngày 31/12 thì đơn vị kế toán cấp dưới lập và gửi báo cáo theo quy định tại Thông tư 99/2018/TT-BTC.

Nội dung của BCTC tổng hợp phải bao gồm đầy đủ thông tin, các chỉ tiêu tài sản, nợ phải trả, tài sản thuần, doanh thu, chi phí và các luồng tiền của đơn vị kế toán cấp trên được trình bày bằng biểu mẫu báo cáo tương ứng giống như là các báo cáo của đơn vị kế toán độc lập.

Việc lập BCTC tổng hợp được cộng dựa theo các chỉ tiêu tương ứng trên cơ sở số liệu BCTC riêng của các đơn vị kế toán cơ sở và BCTC tổng hợp của đơn vị kế toán trung gian.

Xem thêm tại Thông tư 99/2018/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan