Đóng cảng biển khi có dịch bệnh, thiên tai, thảm họa

Đây là nội dung mới được bổ sung tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

 

Theo đó, cảng biển được xem xét công bố đóng nếu thuộc một trong 03 trường hợp sau:

  • Vì lý do bảo đảm quốc phòng, an ninh hoặc các lý do đặc biệt khác;
  • Cảng biển không còn đủ điều kiện hoạt động theo quy định;
  • Do dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Trường hợp đóng cảng biển do dịch bệnh, thiên tai, thảm họa thì thủ tục công bố đóng cảng biển được thực hiện như sau:

  • Người đề nghị nộp trực tiếp văn bản đề nghị (theo Mẫu số 10) đến Bộ giao thông vận tải (gọi tắt là Bộ);
  • Bộ tiếp nhận văn bản:
    • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ;
    • Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ tổ chức lấy ý kiến của cơ quan hữu quan về việc đóng cảng biển và công bố đóng cảng biển (theo Mẫu số 09) và gửi cho người đề nghị. Nếu không đồng ý thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Nghị định 58/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, bãi bỏ Nghị định 21/2012/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

248

Văn bản liên quan