Dự án 2 Chương trình 135: Trả công xây dựng cho LĐ địa phương

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 01/2017/TT-UBDT hướng dẫn chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 

Theo đó, tạo việc làm công trong xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 theo quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP cho lao động địa phương.

  • Đối với các dự án cơ chế đặc thù:
    • Người lao động được trả tiền công theo thỏa thuận với đại diện đơn vị thi công nếu tham gia lao động vượt quá mức đóng góp đã thống nhất trong hồ sơ xây dựng công trình;
    • Đơn vị thi công trả tiền công trực tiếp cho nhân công địa phương. Mức trả công không thấp hơn mức tiền công ghi trong hồ sơ xây dựng công trình.
  • Đối với dự án không áp dụng cơ chế đặc thù: Nhà thầu phải ký cam kết với UBND xã về việc sử dụng lao động địa phương cho những hạng mục công việc phù hợp, bao gồm cả cam kết về mức trả công, điều kiện lao động.

Thông tư 01/2017/TT-UBDT có hiệu lực từ ngày 25/6/2017.

Gởi câu hỏi

285

Văn bản liên quan