Dự án Quốc gia có mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng phải được thẩm định vốn

Dự án Quốc gia có mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng phải được thẩm định vốn
Duy Thịnh

Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia 2016 - 2020.

 

Theo đó, quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn quy định tại Điều 3 Nghị định 161/2016/NĐ-CP được áp dụng đối với các dự án đáp ứng 3 tiêu chí sau đây:

  • Thuộc nội dung đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

  • Tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và kỹ thuật không phức tạp;

  • Sử dụng một phần ngân sách nhà nước, phần kinh phí còn lại do nhân dân đóng góp và các nguồn khác, có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân. Phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền.

Nghị định 120/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/9/2018.

Gởi câu hỏi

416

Văn bản liên quan