Giải pháp đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

 Giải pháp đẩy mạnh quản lý các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
Thanh Lâm

Mới đây, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Theo đó, UBTVQH yêu cầu Chính phủ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

  • Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước;

  • Sớm nghiên cứu hình thành cơ sở pháp lý để thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước;

  • Chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước;

  • Chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước do địa phương quản lý và xem xét, sáp nhập để giảm đầu mối;

Xem đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp tại: Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực từ 22/10/2019.

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan