Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thu Ba

Ngày 17/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP, Chính phủ quyết nghị, các bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, UBND cấp tỉnh phải tập trụng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định 68/2019/NĐ-CP, hệ thống công cụ về định mức và giá xây dựng và các Thông tư hướng dẫn Nghị định đã được ban hành; tổ chức thực hiện đồng bộ, đầy đủ và kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, cụ thể:

  • Hoàn thành việc rà soát ban hành các định mức xây dựng trước 31/12/2020 cho các công việc chuyên ngành, đặc thù của bộ, địa phương (ngoài các công việc thuộc hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành);

  • Thực hiện công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công theo quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP trước 30/9/2020 làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Chi tiết xem thêm tại: Nghị quyết 108/NQ-CP có hiệu lực ngày 17/07/2020.

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan