Giảm 2 đơn vị, tăng 1 vụ trong cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước

Đây là những thay đổi trong cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định 16/2017/NĐ-CP.

 

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định 16/2017 gồm 26 đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp. So với quy định tại Nghị định 156/2013/NĐ-CP là 27 đơn vị thì đã giảm bớt 2 đơn vị và tăng thêm 1 đơn vị mới. Cụ thể:

  • Bỏ 02 đơn vị là: Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh;
  • Bổ sung thêm 01 đơn vị mới là: Vụ Truyền thông;
  • Đồng thời, Cục Công nghệ tin học được đổi tên thành Cục Công nghệ thông tin.

Xem chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Nghị định 16/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/02/2017, thay thế Nghị định 156/2013/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

581

Văn bản liên quan