Giảm 50% mức phí sử dụng dữ liệu viễn thám từ 3 năm trở lên

Đây là điểm mới được nhắc đến tại Thông tư 108/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 187/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

 

Theo đó, từ ngày 01/12/2017, mức thu phí khai thác và sử dụng đối với dữ liệu viễn thám từ 3 năm (36 tháng) trở lên sẽ bằng 50% mức thu hiện hành tại Biểu mức thu phí đính kèm theo Thông tư 187.

Quy định đối với mức thu phí sau vẫn được giữ nguyên:

  • Mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng hoặc trong tình trạng khẩn cấp bằng 60% mức phí hiện hành;
  • Miễn thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Xem chi tiết Thông tư 108/2017/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

372

Văn bản liên quan