Giảm mạnh mức phí thẩm định ĐK hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện

Giảm mạnh mức phí thẩm định ĐK hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện
Thùy Trâm

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 82/2020/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông.

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông là người nộp phí. Mức phí thẩm định từ ngày 06/11/2020 là 1.100.000 đồng/lần thẩm định (hiện nay là 2.500.000 đồng/lần).

Tổ chức kiểm định được Bộ Thông tin và Truyền thông giao thực hiện thẩm định có trách nhiệm thu và nộp phí thẩm định của tháng đó vào tài khoản mở tại Ngân hàng nhà nước chậm nhất đến ngày 05 của tháng tiếp theo.

Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Số tiền còn lại (10%) nộp vào ngân sách nhà nước. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí theo tháng và quyết toán năm theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Chi tiết xem tại Thông tư 82/2020/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2020.

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan