Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết 31/12/2020

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết 31/12/2020
Thu Ba

Mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 về sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, tại Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường như sau:

  • Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/8/2020 đến hết 31/12/2020.

  • Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ 01/01/2021.

Nghị quyết cũng nêu rõ, giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, các cơ quan ngang bộ khác ở trung ương, các địa phương và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 979/2020/UBTVQH1 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan