Giảm tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí cấp phép hoạt động khoáng sản

Giảm tỷ lệ để lại cho tổ chức thu phí cấp phép hoạt động khoáng sản
Bảo Ngọc

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 91/2021/TT-BTC ngày 21/10/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư 56/2018/TT-BTC về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo đó, tổ chức thu phí được để lại 70% (thay cho mức hiện hành là 90%) số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 30% (thay cho mức hiện hành là 10%) vào ngân sách nhà nước; trừ trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 191/2016/NĐ-CP.

Tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP; trong đó:

Các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, bao gồm: Chi phí cho hoạt động kiểm tra thực địa khu vực thăm dò khoáng sản, kiểm tra, đánh giá và tổ chức họp thẩm định, họp Hội đồng thẩm định, đánh giá trữ lượng khoáng sản.

Xem thêm các nội dung khác tại Thông tư 91/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2021.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan