Giảng viên chính ĐH (hạng II) phải biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo

Giảng viên chính ĐH (hạng II) phải biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo
Đức Thảo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, ban hành ngày 26/10/2020.

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên chính (hạng II) như sau:

  • Chủ trì thực hiện ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên;

  • Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 01 sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học (do thủ trưởng Cơ sở giáo dục đại học hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập) thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo của giảng viên và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

  • Tác giả của ít nhất 03 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN;

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 12/12/2020.

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan