Giao BKHĐT xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật hợp tác xã 2012

Giao BKHĐT xây dựng Luật mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật hợp tác xã 2012
Lê Hải

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết 134/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Theo đó, nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kết luận 70/KL/TW, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012 trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật hợp tác xã.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn có các nhiệm vụ tiêu biểu khác, cụ thể gồm:

  • Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”;

  • Xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về hợp tác xã;

  • Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trực thuộc Cục Phát triển Hợp tác xã;

  • Xây dựng, công bố sách trắng về hợp tác xã; tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã hàng năm;

Chi tiết xem tại Nghị quyết 134/NQ-CP được ban hành ngày 25/09/2020.

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan