GP xuất nhập khẩu giống cây trồng có hiệu lực không quá 12 tháng

GP xuất nhập khẩu giống cây trồng có hiệu lực không quá 12 tháng
Thảo Uyên

Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định về xuất nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào VN.

 

Theo đó, các thương nhân, cá nhân, tổ chức được cấp Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp với thời hạn là không quá 12 tháng.

Giấy phép được cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép theo mẫu số 05/TT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Nếu từ chối cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Việc tiếp nhận và trả kết quả là Giấy phép được thực hiện tại Bộ phận một cửa Văn phòng Cục Trồng trọt tại Hà Nội.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

255

Văn bản liên quan