Gửi kế hoạch tinh giản biên chế về Bộ Nội vụ trước 31/10

Gửi kế hoạch tinh giản biên chế về Bộ Nội vụ trước 31/10
Ly Ly

Đây là chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn 5470/BNV-TCBC về việc triển khai Kết luận 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

 

Theo đó, những tỉnh chưa xây dựng, phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 và từng năm thì UBND cấp tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 31/10/2017.

Kế hoạch tinh giản biên chế cần xác định rõ 02 vấn đề chính sau:

  • Tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 đạt tối thiểu ít nhất 10% so với số biên chế được giao năm 2015;
  • Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách Nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp.

Đồng thời, UBND cấp tỉnh còn có trách nhiệm rà soát, tổng hợp số lượng biên chế tại thời điểm 30/9/2017 (thực hiện theo các biểu mẫu đính kèm) báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 05/11/2017.

Xem chi tiết Công văn 5470/BNV-TCBC ngày 13/10/2017. 

Gởi câu hỏi

314

Văn bản liên quan