GV dự bị đại học được bổ nhiệm CDNN mới từ 20/01/2018

GV dự bị đại học được bổ nhiệm CDNN mới từ 20/01/2018
Ly Ly

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

 

Theo đó, viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên trung học phổ thông và các ngạch giảng viên theo Quyết định 202/TCCP-VC, Quyết định 61/2005/QĐ-BNV, Quyết định 538/TCCP-TC, Quyết định 78/2004/QĐ-BNV thì:

  • Được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học quy định tại Thông tư 30;
  • Được cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức tạo điều kiện để bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học được bổ nhiệm.

Sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, Hiệu trưởng các trường trực tiếp sử dụng, quản lý viên chức có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên dự bị đại học.

Xem chi tiết tiêu chuẩn từng chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học tại Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT.

Gởi câu hỏi

362

Văn bản liên quan