Hà Nội: Mức dư nợ vay thành phố không quá 70% thu NSĐP

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 63/2017/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù của Thủ đô Hà Nội.

 

Theo đó, bổ sung thêm cơ chế, chính sách bội chi ngân sách cho Thủ đô Hà Nội mà quy định hiện hành chưa đề cập tới. Cụ thể:

  • Ngân sách thành phố (NSTP) được bội chi và chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn được HĐND thành phố quyết định;
  • Hạn mức bội chi NSTP sẽ do Quốc hội quyết định hằng năm. Số bội chi cụ thể của NSTP do HĐND thành phố quyết định và không vượt quá hạn mức bội chi NSTP do Quốc hội quyết định.

Ngoài ra, bội chi NSTP có thể được bù đắp bằng các nguồn vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho thành phố vay lại và các khoản vay trong nước khác.
Mức dư nợ vay từ các nguồn vay trên của NSTP không vượt quá 70% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp.

Nghị định 63/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/7/2017.

Gởi câu hỏi

264

Văn bản liên quan