Hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự áp dụng từ 05/01/2020

Hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự áp dụng từ 05/01/2020
Lê Trang

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 06/2019/TT-BTP quy định Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là 12 Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự (THADS) được áp dụng từ ngày 05/01/2020, cụ thể gồm:

 

     • Kết quả THADS tính bằng việc;

     • Kết quả THADS tính bằng tiền;

     • Kết quả THADS ngân sách nhà nước;

     • Kết quả THADS tính bằng việc chia theo cơ quan THADS và Chấp hành viên;

     • Kết quả THADS tính bằng tiền chia theo cơ quan THADS và Chấp hành viên;

     • Kết quả đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ THADS;

     • Kết quả cưỡng chế THADS;

     • Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS;

     • Kết quả tiếp công dân trong THADS;

     • Kết quả giám sát, kiểm sát THADS;

     • Kết quả bồi thường nhà nước trong THADS;

     • Kết quả theo dõi việc thi hành án hành chính.

 

Xem chi tiết tại: Thông tư 06/2019/TT-BTP có hiệu lực từ 05/01/2020, thay thế Thông tư 01/2013/TT-BTP và Thông tư 08/2015/TT-BTP.

Gởi câu hỏi

763

Văn bản liên quan