Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước từ 10/8/2020

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước từ 10/8/2020
Lê Hải

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước gổm 63 mẫu biểu, trong đó có 29 mẫu biểu hồ sơ chung và 34 mẫu biểu thuộc 6 lĩnh vực, cụ thể như sau:

  • Lĩnh vực kiểm toán ngân sách nhà nước gồm 14 mẫu biểu;

  • Lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng gồm 4 mẫu biểu;

  • Lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu gồm 3 mẫu biểu;

  • Lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp gồm 6 mẫu biểu;

  • Lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng gồm 4 mẫu biểu;

  • Lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh và tài chính đảng gồm 3 mẫu biểu.

Lưu ý: Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán được áp dụng trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước, tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán phải tuân thủ các quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

Chi tiết các mẫu biểu xem thêm tại: Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN có hiệu lực từ 10/8/2020.

Gởi câu hỏi

214

Văn bản liên quan