Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2018
Duy Thịnh

Ngày 06/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

 

Theo đó, Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm có 05 cấp:

  • Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

  • Ngành cấp 2 có 88 ngành, mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

  • Ngành cấp 3 có 242 ngành được mã hóa bằng ba số theo mã ngành cấp 2 tương ứng;

  • Ngành cấp 4 có 486 ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

  • Ngành cấp 5 gồm 734 ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Các mã ngành, tên ngành được đính kèm tại Phụ lục I (danh mục) và Phụ lục II (nội dung) được sử dụng thống nhất trong hoạt động thống kê Nhà nước.

Xem chi tiết tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ 20/8/2018, thay thế Quyết định 10/2007/QĐ-TTg.

Gởi câu hỏi

2,062

Văn bản liên quan