Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch dành cho CBCC trong năm 2018

Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch dành cho CBCC trong năm 2018
Duy Thịnh

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 28/QĐ-BNV về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

 

Theo đó, CBCC đăng ký dự thi nâng ngạch phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các thành phần giấy tờ như sau:

  • Bản sơ yếu lý lịch (mẫu 2c-BNV/2008 kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV) có xác nhận của cơ quan nơi làm việc;

  • Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định Khoản 3 Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP;

  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có chứng thực của công chức theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi;

  • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ nâng ngạch;

  • Các yêu cầu khác theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Xem thêm các nội dung khác tại Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch CBCC ban hành kèm theo Quyết định 28/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 08/01/2018.

Gởi câu hỏi

455

Văn bản liên quan