Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 01/9/2020

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Theo đó, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2020/TT-BNV đã sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư 09/2014/TT-BNV quy định về hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ. Từ ngày 01/9/2020, hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ bao gồm:

 • Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (đối với tổ chức);

  • Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập);

  • Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoat động dịch vụ (đối với tổ chức);

  • Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

 • Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức);

 • Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết xem tại: Thông tư 02/2020/TT-BNV có hiệu lực từ 01/9/2020.

Gởi câu hỏi

177

Văn bản liên quan