Hỗ trợ 01 tháng lương cơ sở/tháng cho CCVC xác minh HS hưởng BH TNLĐ, BNN

Hỗ trợ 01 tháng lương cơ sở/tháng cho CCVC xác minh HS hưởng BH TNLĐ, BNN
Hải Thanh

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 24/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

Cụ thể, Thông tư này đã bổ sung Điều 10a quy định chi phí quản lý đối với BH TNLĐ, BNN vào sau Điều 10 Thông tư 20/2016/TT-BTC.

Theo đó, đối với công chức, viên chức thường xuyên phải đi kiểm tra, xác minh hồ sơ đối tượng hưởng BH TNLĐ, BNN tại khu dân cư mà tự túc bằng phương tiện cá nhân và không thuộc phạm vi thanh toán chế độ công tác phí theo quy định, thì được hỗ trợ theo phương thức khoán tiền tự túc phương tiện (gồm tiền nhiên liệu, khấu hao xe và chi phí gửi xe) tối đa không quá 01 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

Lưu ý: Mức khoán cụ thể do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi nguồn chi phí quản lý được sử dụng.

Xem thêm các nội dung và mức chi khác tại: Thông tư 24/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 30/5/2020.

Gởi câu hỏi

363

Văn bản liên quan