Hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Kim Linh

Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi vừa có hiệu lực. Trong đó có quy định hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với một số đối tượng.

 

Cụ thể gồm:

  • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực;

  • Hộ gia đình, cá nhân nghèo được giao sử dụng đất nông nghiệp;

  • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm muối;

  • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để trồng trọt một số loại cây trồng, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi;

  • Hộ gia đình là nông trường viên nhận đất giao khoán ổn định để sản xuất nông nghiệp.

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi bằng cách chi trả trực tiếp cho các tổ chức cá nhân khai thác công trình thủy lợi.

Xem chi tiết tại Nghị định 96/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi

375

Văn bản liên quan