Hỗ trợ hơn 5 triệu USD cho Việt Nam về DA chăm sóc trẻ em

Ngày 09/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1331/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ.

 

Theo đó, mức vốn ODA không hoàn lại mà UNICEF hỗ trợ là 5.119.595 USD. Trong đó:

  • Vốn có sẵn: 1.902.754 USD, gồm vốn thường xuyên là 1.221.612 USD và vốn đã vận động được là 681.142 USD.
  • Vốn sẽ vận động: 3.216.841 USD.

Vốn đối ứng do phía Việt Nam đóng góp:

  • Bằng tiền mặt: 16.036.659.088 đồng.
  • Bằng hiện vật: tương đương 8.056.332.000 đồng.

Dự án được thực hiện tại Hà Nội và 3 tỉnh trọng điểm (Điện Biên, Kon Tum và Gia Lai) trong thời gian 05 năm (2017- 2021) với mục tiêu góp phần tăng cường năng lực của hệ thống y tế trong lĩnh vực bà mẹ - trẻ em bao gồm các dịch vụ:

  • Chăm sóc sức khỏe;
  • Chăm sóc dinh dưỡng;
  • Vệ sinh môi trường.

Xem thêm Quyết định 1331/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Gởi câu hỏi

271

Văn bản liên quan