Hoàn thành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013 trong năm 2022

Hoàn thành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013 trong năm 2022
Lê Hải

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận 56-KL/TW .

Theo đó, tại Danh mục nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình, đề án được ban hành kèm theo Nghị quyết 06/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án sau đây:

  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013 (hoàn thành trong năm 2022);

  • Xây dựng Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (hoàn thành trong năm 2021);

  • Xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc bản đồ Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 (hoàn thành trong năm 2021);

  • Xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030 (hoàn thành trong năm 2021);

  • Xây dựng Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030 (hoàn thành trong năm 2021);

  • Xây dựng Chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (hoàn thành trong năm 2022);

  • ….

Chi tiết xem tại Nghị quyết 06/NQ-CP được ban hành ngày 21/01/2021.

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan