Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học

Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Cụ thể, tại Điều 33 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định tuổi của học sinh trường trung học được xác định như sau:

  • Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi;

  • Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Đối với học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. Riêng học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

Đặc biệt, học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

Ngoài ra, học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, ban hành ngày 15/9/2020.

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan