Học sinh phải đeo khẩu trang và khoảng cách chỗ ngồi tối thiểu 1,5m

Học sinh phải đeo khẩu trang và khoảng cách chỗ ngồi tối thiểu 1,5m
Lê Hải

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 2234/BYT-MT về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị trong các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và Bộ LĐTBXH phải bổ sung thêm các nội dung sau:

  • Yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động trong các cơ sở giáo dục phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, trong thời gian ở trường;

  • Đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi của các học sinh, sinh viên tối thiểu 1,5m. Căn cứ tình hình thực tế từng phòng học, từng bàn học có thể bố trí mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc hai học sinh một bàn hoặc ngồi so le… cho phù hợp, đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong các hoạt động chung của học sinh, giáo viên;

  • Bổ sung trách nhiệm của UBND tỉnh/thành phố trong việc cụ thể hóa các nội dung hướng dẫn của BGDĐT, Bộ LĐTBXH để phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Chi tiết xem tại Công văn 2234/BYT-MT ban hành ngày 21/4/2020.

Gởi câu hỏi

360

Văn bản liên quan