Hội Luật gia được tham gia xây dựng dự thảo văn bản QPPL

Hội Luật gia được tham gia xây dựng dự thảo văn bản QPPL
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Chỉ thị 21/CT-TTg năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp nâng cao chất lượng, vai trò của Hội Luật gia bằng việc chỉ đạo thực hiện các vấn đề sau đây:

  • Tăng cường sự tham gia của Hội Luật gia trong các hoạt động xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo VBQPPL...;

  • Củng cố, nâng cao năng lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ nhân lực là hội viên Hội Luật gia VN;

  • Nâng cao năng lực của đội ngũ viên tư vấn pháp luật, chú trọng kỹ năng tư vấn pháp luật chuyên sâu cho các cán bộ của các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia các cấp;

  • Tăng cường sự phối hợp, tham gia của Hội Luật gia VN vào góp ý xây dựng các chương trình, dự án đề án về lĩnh vực tư pháp và pháp luật.

  • Tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia VN tham gia công tác giám sát, theo dõi việc thi hành pháp luật.

Chi tiết xem tại Chỉ thị 21/CT-TTg được ban hành ngày 30/8/2019.

Gởi câu hỏi

393

Văn bản liên quan