Hợp tác sản xuất trong chăn nuôi bắt buộc phải ký kết hợp đồng

Hợp tác sản xuất trong chăn nuôi bắt buộc phải ký kết hợp đồng
Duy Thịnh

Đây là quy định nổi bật tại Luật Chăn nuôi 2018 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018.

 

Theo đó, tổ chức, cá nhân tham gia hợp tác, liên kết sản xuất trong chăn nuôi phải ký kết hợp đồng, các bên sẽ được hưởng các chính sách quy định tại Điều 4 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình hai bên tham gia hợp tác, liên kết, UBND các cấp phải có trách nhiệm sau đây:

  • Tạo điều kiện và hỗ trợ các bên tham gia đàm phán, ký kết và thực hiện cam kết trong hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;

  • Hỗ trợ cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần và xúc tiến thương mại sản phẩm chăn nuôi.

Xem chi tiết tại Luật Chăn nuôi 2018 chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2020, Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Gởi câu hỏi

237

Văn bản liên quan