Hướng dẫn chế độ kế toán chứng quyền trong công ty chứng khoán

Hướng dẫn chế độ kế toán chứng quyền trong công ty chứng khoán
Ly Ly

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

 

Theo đó, khi có giấy chứng nhận chào bán chứng quyền của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thì kế toán phải theo dõi số chứng quyền được phép phát hành và ghi: Nợ TK 018 - Chứng quyền.

Nếu phân phối và bán chứng quyền cho nhà đầu tư sơ cấp thì ghi: Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng có TK 329 - Phải trả chứng quyền (chi tiết từng loại chứng quyền). Đồng thời ghi: Có TK 018 - Chứng quyền.

Khi có xác nhận kết quả của UBCKNN, kế toán ghi giảm tài khoản tiền gửi ngân hàng phong tỏa và ghi tăng tài khoản tiền gửi ngân hàng thông thường.

Trường hợp UBCKNN đình chỉ hoặc hủy bỏ đợt chào bán, kế toán ghi: Nợ TK 329 - Phải trả chứng quyền có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng. Đồng thời thuyết minh số chứng quyền bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Xem thêm các hướng dẫn khác tại Thông tư 23/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/4/2018.

Gởi câu hỏi

311

Văn bản liên quan