Hướng dẫn chi tiết điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất

Hướng dẫn chi tiết điều kiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất
Lê Hải

Bộ LĐTBXH vừa ban hành Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, người sử dụng lao động sẽ được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

  • Không bố trí được việc làm cho NLĐ, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng KDSX trở lên;

  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra;

  • Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi Covid-19 dẫn đến giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020.

Chi tiết xem tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ban hành ngày 04/5/2020.

Gởi câu hỏi

474

Văn bản liên quan