Hướng dẫn công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 18/2018/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương.

 

Theo đó, về công bố thủ tục hành chính (TTHC) đã được sửa đổi so với quy định hiện hành, cụ thể:

  • Các TTHC phải công bố bao gồm: Các thủ tục quy định tại Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Công thương chủ trì soạn thảo, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương;

  • Việc công bố TTHC được thực hiện thông qua Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Công thương;

  • Quy trình, thời hạn xây dựng và ban hành Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện theo Điều 9 Thông tư 02/2017/TT-VPCP;

  • Văn phòng Bộ có trách nhiệm công khai Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng Bộ Công Thương trên trang http://kstthc.moit.gov.vn của Bộ Công Thương và gửi cho các CQ, đơn vị có liên quan.

Nội dung và cách thức kiểm tra nghiệp vụ TTHC phải thực hiện theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP.

Thông tư 18/2018/TT-BCT có hiệu lực từ 03/9/2018, thay thế Thông tư 11/2014/TT-BCT.

Gởi câu hỏi

527

Văn bản liên quan