Hướng dẫn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2021

Hướng dẫn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2021
Đức Dũng

Ngày 13/5/2021, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 1495/TCT-KK về việc tổ chức triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2021.

Theo đó, việc gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 được thực hiện như sau:

  • Tổng Cục thuế nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử (Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7) để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn bằng phương thức điện tử.

  • Cơ quan thuế hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế cập nhật các phiên bản ứng dụng phù hợp để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử.

  • Hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế thì cơ quan thuế hướng dẫn họ đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và gửi Giấy đề nghị gia hạn qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi có thông báo nâng cấp của Tổng Cục thuế.

  • Trường hợp không thể gửi Giấy đề nghị theo phương thức điện tử, người nộp thuế gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình hiện hành.

Lưu ý, thời hạn gửi Giấy đề nghị chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Công văn 1495/TCT-KK ban hành ngày 13/5/2021.

Gởi câu hỏi

421