Hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân

Theo Thông tư 34/2016/TT-BCT hướng dẫn chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân thì hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân Việt Nam được quy định như sau:

 

  • Hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân thực hiện theo Khoản 1 Điều 6 Quyết định 52/2015/QĐ-TTg;
  • Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới (gọi tắt cửa khẩu phụ) và hàng hóa nhập khẩu (NK) qua cửa khẩu phụ trong khu kinh tế cửa khẩu phải đáp ứng quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP;
  • Đối với hàng hóa NK qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu, chỉ cho phép NK hàng hóa là nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất trong nước theo Danh mục hàng hóa (Phụ lục II đính kèm Thông tư 34).
    Riêng hàng hóa là nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất trong nước không thuộc Danh mục hàng hóa thì chỉ được phép NK qua cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu trong thời gian do UBND tỉnh biên giới thông báo.

Thông tư 34/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/02/2017, bãi bỏ Thông tư 52/2015/TT-BCT.

Gởi câu hỏi

452

Văn bản liên quan