Hướng dẫn kê khai, thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Hướng dẫn kê khai, thu, nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính
Lê Hải

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 25/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Theo đó, Thông tư này quy định, các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính không quy định tại Thông tư 291 được thực hiện theo quy định tại các văn bản sau đây:

  • Luật Phí và lệ phí;

  • Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

  • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP;

  • Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Chi tiết xem tại Thông tư 25/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 01/6/2020.

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan