Hướng dẫn kiểm sát giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế

Hướng dẫn kiểm sát giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế
Bảo Ngọc

Ngày 12/5/2021, VKSNDTC ban hành Hướng dẫn 24/HD-VKSTC hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế.

Theo đó, VKSNDTC hướng dẫn như sau:

- Về pháp luật tố tụng, cần thực hiện theo Điều 21, Điều 57, Điều 58, Điều 59 BLTTDS và các văn bản hướng dẫn BLTTDS; Quyết định 458/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2019.

- Về pháp luật nội dung, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức cần lưu ý một số vấn đề, đơn cử như:

+ Xác định thời điểm mở thừa kế và thời hiệu khởi kiện các vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế. Trong đó:

  • Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết.

  • Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án.

+ Xác định di sản thừa kế, giá trị di sản, hiện trạng, quá trình sử dụng, quản lý di sản.

Chi tiết xem tại Hướng dẫn 24/HD-VKSTC ban hành ngày 12/5/2021.

Gởi câu hỏi

101