Hướng dẫn mới về chế độ kế toán của cơ quan Nhà nước

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Theo đó, hệ thống tài khoản kế toán được phân loại theo quy định mới như sau:

  • Có 09 loại tài khoản trong bảng từ loại 1 đến loại 9 (quy định hiện hành tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC chỉ có 6 loại, từ loại 1 đến loại 6) được hạch toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản).
  • Loại tài khoản ngoài bảng gồm tài khoản loại 0, được hạch toán đơn (không hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản).

Lưu ý: Thông tư 107 không áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp; áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp; tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng NSNN.

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn mới tại Thông tư 107/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 24/11/2017, áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

877

Văn bản liên quan