Hướng dẫn mới về thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Hướng dẫn mới về thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm
Ngọc Duyên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW thực hiện một số điều trong Quy định 07-QĐI/TW về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

 

Theo đó, Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW quy định cụ thể về thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm tại khoản 2 Điều 5 Quy định 07-QĐi/TW như sau:

  • Thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng được tính từ thời điểm tổ chức đảng có hành vi vi phạm đến thời điểm tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng đó.
    Trường hợp vi phạm xảy ra trong thời gian dài thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

  • Không tính lại thời hiệu đối với tổ chức đảng đã bị thi hành kỷ luật nhưng sau đó, tổ chức đảng cấp trên quyết định lại (chuẩn y hoặc thay đổi) hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng đó.

Xem chi tiết tại Hướng dẫn 06-HD/UBKTTW có hiệu lực từ ngày 18/12/2018.

Gởi câu hỏi

678

Văn bản liên quan